Missie en Visie

Missie en Visie Huisartspraktijken GCW

In 2023 hebben de huisartsen en hun medewerkers de missie en visie van de praktijken opnieuw geformuleerd. Dit traject is professioneel begeleid.

De missie en visie van onze huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op vijf kernwaardes:

 1. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect (naar patiënten en collega’s)
 2. Collegialiteit en solidariteit
 3. Delen van kwaliteiten, kennis en kunde en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 4. Prettige werksfeer met humor en vitaliteit
 5. Afspraken nakomen (Zeggen wat je doet, is doen wat je zegt!)

Missie

De missie van onze huisartsenpraktijken is het leveren van goede, toekomstbestendige huisartsenzorg.

Visie

De visie van onze van huisartsenpraktijken is dat een goed functionerend team de spil is van de praktijk. De kernwaardes staan hierbij centraal.

Plan van aanpak

 1. Deelname Project Meer Zorg op Afstand ( uitbreiding en verbetering digitalisering)
 2. Deelname scholing Toekomstbestendige huisartsenzorg (positieve gezondheidszorg)
 3. Begrenzing huisartsgeneeskundige taken huisartsgeneeskunde (niet alle zorg overnemen vanuit GGZ of tweede lijn; geen overbodige verwijzingen)
 4. Meer en betere samenwerking met het Sociaal Domein
 5. Verdiepende triagecursus assistentes
 6. Aandacht overige bijscholing en persoonlijke ontwikkeling huisartsen en medewerkers
 7. Veilig incidenten melden, persoonlijke klachtenfunctionaris
 8. Opleiding: Stageplekken aanbieden in praktijk (alle disciplines)
 9. Opstellen profielschets nieuwe werknemers (passend bij kernwaardes)
 10. Anticiperen op groei van de praktijk